Chcesz zapoznać się z regulaminem KickOff Sports Wejdź w podstronę regulamin i zobacz jakie zasady obowiązują w portalu z najlepszymi typami sportowymi w Polsce .

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz składania i realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem www.ekickoff.pl

2. W celu dokonania zakupu w Serwisie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami tego Regulamin i potwierdzić przyjęcie Regulaminu do stosowania w realizacji zakupów za pośrednictwem Serwisu.

3. Brak zgody Użytkownika na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu.

4. Pojęciom i zwrotom pisanym w Regulaminie z wielkiej litery, nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu i serwisu internetowego „eKickOff.pl” dostępny na stronie internetowej www.ekickoff.pl,

 • Serwis – strona internetowa, zlokalizowana pod adresem : www.ekickoff.pl na której prezentowane są usługi znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu i która umożliwia dokonywanie sprzedaży w formie elektronicznej;

 • Sprzedawca Firma Kick-Off Sports Consulting Mateusz Gębczyk z siedzibą w Oświęcimiu , zarejestrowaną pod numerem NIP : 5492266314 biuro : ul.Kusocińskiego 8/1 , 32-600 Oświęcim , Polska , e-mail: kontakt@ekickoff.pl , tel.+48 504 227 877

 • Strona lub Strony – Użytkownik lub Sprzedawca albo Użytkownik i Sprzedawca;

 • Towar – oferowane przez Sprzedawcę w Serwisie produkty, które Użytkownik może zakupić na podstawie złożonego i należycie opłaconego Zamówienia;

 • Użytkownik – osoba pełnoletnia dokonująca zakupu za pośrednictwem Serwisu oraz dokonująca płatności za zakupione Towary na zasadach określonych w Regulaminie;

 • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lista Towarów, które Użytkownik chce zakupić od Sprzedawcy w wykonaniu dokonanego wyboru.

5. Ceny w Serwisie podawane są w wartości brutto (zawierają wszelkie należne podatki).

6. Serwis zawiera dane, raporty i analizy oraz typy służące wyłącznie do celów informacyjnych Użytkowników i które mogą być wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku Użytkownika.

7. Regulamin zawiera zasady dotyczące korzystania z informacji udostępnianych w Serwisie przez Użytkowników oraz warunki odnoszące się do Serwisu eKickOff.pl

8. Postanowienia dotyczące korzystania z zasobów zdefiniowane są w dalszej części niniejszego Regulaminu.

9. Firma za pośrednictwem Serwisu nie prowadzi jakiejkolwiek działalności hazardowej, w tym w szczególności działalności bukmacherskiej.

10. Serwis eKickOff.pl nie jest platformą ani aplikacją służącą do obstawiania zakładów wzajemnych.

11. Firma nie działa, jako bukmacher, nie zajmuje się przyjmowaniem wzajemnych zakładów ani nie jest w tym obszarze pośrednikiem, stąd nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność profesjonalnych usług oferowanych Użytkownikom.

12. Serwis nie stanowi reklamy firm bukmacherskich. Prezentowane w Serwisie Zasoby nie stanowią i nie mogą być traktowane przez Użytkowników, jako rekomendacje lub reklamy zakładów bukmacherskich. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wybory dokonywane przez Użytkowników, także jeżeli są dokonane na podstawie otrzymanych Zasobów.

13. Serwis nie daje Użytkownikom żadnego opisu czy instrukcji obstawiania zakładów wzajemnych czy też prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności hazardowej, bowiem prezentowane w Serwisie Zasoby mają jedynie charakter informacyjny i są sporządzane na podstawie doświadczeń i analiz twórców współpracujących z Serwisem.

14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania podejmowane przez Użytkowników na podstawie Zasobów udostępnionych w Serwisie, sposób wykorzystania przez Użytkownika Zasobów uzyskanych z Serwisu, w szczególności za wszelkie ewentualne straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z tych Zasobów. Ograniczenie powyższe nie dotyczy odpowiedzialności Firmy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi udostępnienia Zasobów Użytkownikowi

15. Użytkownik, który nie spełnia kryteriów dotyczących dostępu do Zasobów lub informacji zamieszczonych na stronie Serwisu, w tym w Sklepie, wykorzystuje je w sposób sprzeczny z Regulaminem, działa na własną odpowiedzialność i ryzyko.

16. Ustalenia dotyczące zawierania umowy na odległość w odniesieniu do dostępu do Sklepu mają miejsce w UE.

17. Promowanie przez Użytkownika innych stron z treściami powiązanymi do tych zamieszczanych w Serwisie jest zabronione.

18. Każde działanie, które narusza postanowienia Regulaminu lub szkodzi Serwisowi albo Firmie uznawane będzie za czyny nieuczciwej konkurencji i będzie uprawniało Firmę do natychmiastowego zakończenia współpracy.

19. Serwis zastrzega sobie, że nowe typy lub analizy nie będą umieszczane w Serwisie codziennie. Zakup przez Użytkownika określonego dostępu do Zasobów zobowiązuje jedynie Serwis do umieszczenia w okresie funkcjonowania zakupionego dostępu minimalnej ilości typów i rekomendacji, podanej w opisie każdego z pakietów.

20. Właściciele stron internetowych, którzy promują się przy użyciu sprawdzonej marki Serwisu podlegać będą dochodzeniu prowadzonemu na Facebooku. Serwis ma prawo do wnoszenia o zaprzestanie naruszenia praw autorskich do Zasobów wobec takiej osoby, a także żądać zasądzenia właściwego zadośćuczynienia lub odszkodowania przez sąd lub dobrowolnie zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.Każdy kto korzysta z nielegalnie udostępnionych propozycji KickOff Sports Consulting podlegać będzie takim samym dochodzeniom jak osoba która te zasoby rozprzestrzenia.

21. Decyzja o użyciu prezentowanych analiz, typów lub rekomendacji do jakiejkolwiek działalności, w tym w szczególności działalności hazardowej i obstawianiu na podstawie Zasobów zakładów u bukmacherów jest wyłączną decyzją Użytkownika, na którą Administrator i Firma nie mają wpływu i za którą nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności.

22. Kick-Off Sports nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne straty czy szkody poniesione przez Użytkowników czy jakiekolwiek osoby trzecie, które wynikną pośrednio lub bezpośrednio, z wykorzystania Zasobów prezentowanych w Serwisie (za wyjątkiem obowiązków czy odpowiedzialności Firmy, której nie da się ograniczyć czy wyeliminować zgodnie z polskim prawem, w tym odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przez Firmę).

23. Koszt wybranego przez Użytkownika pakietu podany jest na stronie Serwisu w zakładce Sklep , gdzie opisany jest także zakres Zasobów udostępnianych Użytkownikowi po dokonanym zakupie.

24. Opłaty za pakiet wskazane na stronie Serwisu, podane są w polskich złotych, w kwotach brutto i zawierają wszystkie należne podatki. W celu dokonania zakupu pakietu i dostępu do Zasobów płatnych Użytkownik powinien dokonać wyboru odpowiedniego pakietu poprzez zaznaczenie go w Serwisie. Następnie Użytkownik, aby potwierdzić wybór musi kliknąć przycisk kup teraz , oznaczonego jako "KUP TERAZ".

25. Po dokonaniu wyboru odpowiedniego pakietu Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do koszyka w którym potwierdzi swój wybór używając przycisku zamawiam oznaczonego jako ‘ZAMAWIAM”.W przypadku zamówienia poprzez PayPal użytkownik zaznacza opcję "PayPal DO KASY" i postępuje według wskazówek na ekranie.

26. Po użyciu przycisku ‘ZAMAWIAM” Użytkownik postępuje według wskazań na ekranie uzupełniając dane w ‘’WYSYŁKA I DOSTAWA”, po uzupełnieniu danych potwierdza swój wybór używając przycisku kontynuuj oznaczonego jako ‘KONTYNUUJ”

27. Po użyciu przycisku ‘KONTYNUUJ” Użytkownik postępuje według wskazań na ekranie wybierając metodę wysyłki zaznacza poprzez kliknięcie odpowiedniego na ekranie miejsca w zakładce ‘’METODA WYSYŁKI” , po zaznaczeniu Użytkownik potwierdza swój wybór używając przycisku kontynuuj oznaczonego jako ‘KONTYNUUJ”.

28. Po dokonaniu metody wysyłki wybranego pakietu, Użytkownik zaznacza odpowiedni wybrany przez siebie sposób płatności i ponownie zostaje automatycznie przekierowany na stronę dostawcy systemu płatności, gdzie postępując według wskazań na ekranie dokonuje opłaty za wybrany pakiet.

29. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Serwisu, co jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.

30. Płatność odbywa się bezpośrednio po złożeniu zamówienia na wybrany przez Użytkownika pakiet. Brak wpłaty skutkuje anulacją zamówienia.

31. Zakończenie procedury płatności zostaje potwierdzone informacją o zrealizowaniu zapłaty i jest równoznaczne z zawarciem umowy z Firmą o umożliwienie Użytkownikowi korzystania z płatnych Zasobów.

32. Użytkownik, który zamierza rozszerzyć uprawnienia do Zasobów prezentowanych w Serwisie może skorzystać z zakupu odpowiedniego płatnego pakietu.

33. Ponoszona przez Użytkownika opłata za wybrany pakiet jest jednorazowa i jest pobierana przez Serwis za udostępnianie informacji zawartych w Regulamin , uprawniających Użytkownika przez określony czas do korzystania z płatnych Zasobów Serwisu w rozszerzonym zakresie opisanym na stronie Serwisu w każdym pakiecie.

34. Uiszczona opłata upoważnia Użytkownika do czasowego korzystania z Zasobów w zakresie opisanym w pakiecie.

35. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieskorzystanie z Zasobów przez Użytkownika, po wykonaniu usługi przez Serwis w postaci udostępnienia Użytkownikowi zakupionego pakietu.

36. Zakupiony dostęp do płatnych Zasobów jest aktywowany przez Administratora natychmiast, po otrzymaniu przez Serwis potwierdzenia dokonanej płatności od dostawcy usług płatności online i obowiązuje przez wskazany okres.

37. Udostępnienie możliwości korzystania z płatnych Zasobów i aktywacja przez Administratora dostępu do tych Zasobów wykonywana jest przez Administratora natychmiast po potwierdzeniu dokonania płatności przez dostawcę usług płatności online, w związku z czym Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

38. Użytkownik traci dostęp do Zasobów w zakresie zakupionego pakietu, bez prawa do żądania zwrotu uiszczonej opłaty, w sytuacji naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.W przypadku odnalezienia przez innych użytkowników lub administratorów naruszeń regulaminu w życie wchodzi punkt 39. regulaminu. W przypadku nie zastosowania się do dobrowolnego rozstrzygnięcia sprawy, będzie ona rozstrzygana przez sąd Rzeczpospolitej Polski.

39. W przypadku naruszenia warunków korzystania z Serwisu eKickOff.pl przez Użytkownika w szczególności poprzez udostępnianie Zasobów pozyskanych z eKickOff.pl oraz przy posługiwaniu się nazwą strony www/Firmy, Administrator i Firma ma prawo żądania od takiego Użytkownika zapłaty kary umownej w wysokości 1000 ZŁ (tysiąc złotych) za każde takie naruszenie.

40. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za wybrany pakiet:

 • płatność online tpay.com

 • płatności online PayPal

41. Użytkownik, po zakupie pakietu uprawniającego go do otrzymania Zasobów na określonym poziomie uprawnień, otrzymuje także natychmiastowe powiadomienia w formie e-mail lub/i SMS na adres lub/i numer telefonu wskazany przy zakupie pakietu.

Takie powiadomienia dotyczą:

 • wszelkich nowych Zasobów opublikowanych na stronie Serwisu;

 • zakończenia czasu obowiązywania pakietu i możliwości zakupu ponownego dostępu;

 • zbliżającej się wygaśnięcia uprawnień do korzystania z Zasobów.

42. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zmienność kursów po publikacji typów przedmeczowych i na żywo.

43. Statystyki są rozliczane na podstawie kursów dostępnych w momencie publikacji typu. O podanie kursu w oparciu, o który została sporządzona rekomendacja lub raport, Użytkownik może zwrócić się do Administratora wysyłając stosowane zapytanie w formie wiadomości e-mail, na adres: kontakt@ekickoff.pl​​​​​​

44. Składanie Zamówień przez Użytkownika odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Serwisu.

45. Potwierdzenie przez Użytkownika Zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty łącznej kwoty wynikającej ze złożonego Zamówienia.

46. Dyspozycję płatności Użytkownik ma obowiązek zrealizować bezpośrednio przy złożeniu Zamówienia.

47. Nie wykonanie płatności z wykorzystaniem wybranego przez Użytkownika sposobu płatności, w terminie 24 kolejnych godzin, spowoduje automatyczną anulację złożonego Zamówienia. W takiej sytuacji Użytkownik ma obowiązek ponownie dokonać całej procedury Zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie.

48. Po przekierowaniu do serwisu wybranego przez Użytkownika banku lub dostawcy usługi płatności, Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie z instrukcjami właściwego operatora płatności elektronicznych. Po zakończeniu procedury płatności nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę Serwisu, gdzie Użytkownik otrzymuje informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia wraz z informacją o pomyślnym zakończeniu procedury płatności.

49. Informacja o zawarciu umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu oraz danymi Zamówienia zostaje także wysyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

50. Towar zostanie wysłany do Użytkownika dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania ceny zapłaconej przez Użytkownika na rachunku bankowym Sprzedawcy.

51. Możliwe są następujące sposoby dostawy zakupionych Towarów:

 • Dostawa elektroniczna natychmiastowa.

52. Sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

53. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest :

 • Kick-Off Sports Consulting Mateusz Gębczyk z siedzibą w Oświęcimiu , zarejestrowaną pod numerem NIP: 5492266314 biuro : ul.Kusocińskiego 8/1 32-600 Oświęcim , Polska , e-mail: kontakt@ekickoff.pl , tel.+48 504 227 877

54. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami RODO. , w celu świadczenia usług oferowanych w Serwisie.

55. Jeżeli Użytkownik dokonał zakupu Towaru , Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu oferowania i korzystania usług Serwisu

56. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Zamówieniu jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji złożonego Zamówienia

57. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

58. Wszelkie reklamacje lub skargi w zakresie działalności Serwisu należy wysyłać drogą mailową na adres: kontakt@ekickoff.pl

59. Serwis wykorzystuje technologię cookies, których działanie opisane zostało w dostępnej w Serwisie Polityce Prywatności.

60. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

61. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

62. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany tego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Użytkownika wynikających ze złożonych już Zamówień.

63. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje dokonanych zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:kontakt@ekickoff.pl

64. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

 • korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;

 • szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem;

 • wykorzystywanie Zasobów udostępnianych w Serwisie w sposób niezgodny z treścią Regulaminu;

 • zakłócenia w działaniu Serwisu związane z jakością usług dostarczanych bezpośrednio przez dostawców Internetu lub dostawców usług płatności online;

 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub systemu Użytkownika albo wystąpieniem innych okoliczności pozostających poza kontrolą Serwisu;

 • straty wynikające z opóźnień w księgowaniu płatności z powodów niezależnych od Serwisu, a w szczególności przypisywanych dostawcom usług płatności online.

65. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje i udzielał odpowiedzi na zgłoszoną przez Użytkownika reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Administrator przekaże odpowiedź na reklamację na adres, z którego reklamacja została przesłana.

66. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, postów pojawiających się na fanpage Serwisu w portalach społecznościowych, bez podawania przyczyny.

67. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie statystyki prezentowane w Zasobach są rozliczane na podstawie kursów dostępnych w momencie publikacji typu.

68. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa miejsca zamieszkania (zwykłego pobytu) Użytkownika. Jeżeli przepisy te przewidują wyższy poziom ochrony konsumentów, niż wskazany w niniejszym Regulaminie, Strony obowiązują postanowienia wynikające z tych przepisów.

69. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polski , a sądami właściwymi do rozstrzygania sporów między stronami są sądy Rzeczpospolitej Polski

70. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

71. Firma zapewnia, że dane personalne podane przez Użytkowników podczas zakupu Towaru , będą wykorzystane tylko przez Serwis i nie zostaną ujawnione żadnym osobom trzecim. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikowania swoich danych personalnych w dowolnym czasie. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w Polityce Prywatności eKickOff.pl

72. Wszelkie zmiany do Regulaminu będą ogłaszane poprzez zamieszczenie ich na stronie Serwisu i będą wchodzić w życie po upływie 14 dni po ich opublikowaniu. Użytkownicy otrzymają zawiadomienie w formie mailowej o zmianie Regulaminu.

73. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

74. Nowy Użytkownik, który nie zgadza się z Regulaminem powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

75. Administrator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku, o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

76. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.ekickoff.pl

77. Statystyki muszą być zgodne z prawdą pod rygorem usunięcia serwisu z działań w internecie .

78. Wysyłka produktów odbywa się do godziny 13:30 dla zamówień złożonych tego samego dnia do godziny 12:30 . Zamówienia złożone po 12:30 są zaliczane do następnego dnia kalendarzowego .

79. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 sierpień 2019 roku .

 

 

 

PRZECZYTAJ

POLSKA

NIP: 549-22-66-314

KICK-OFF SPORTS CONSULTING 

Polityka Prywatności